WITAMY W SERWISIE PRACOWNICZYM

Co to jest RODO? Jaki jest cel RODO? Co znajduje się w dokumencie? Czy należy się skontaktować
z Spółdzielnią Socjalną „Pracownia Inspiracji”?
Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w krajach UE. Informacje w jaki sposób Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Inspiracji” chroni i przetwarza dane osobowe.

Nie. Nie trzeba.

Wystarczy zapoznać się z załączonymi dokumentami

 

 

Jak Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Inspiracji” w Bielsku-Białej przetwarza dane osobowe?        

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Inspiracji” z siedzibą w Bielsku-Białej ,
ul. Sempołowskiej 13

adres do korespondencji: 43-300 Bielsko-Biała, ul. S. Sempołowskiej 13

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnie Socjalną „Pracownia Inspiracji” w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę, umowy spółdzielczej, umowy wolontariackiej, kontraktu z podopiecznym, której dane dotyczą lub wykonania ww umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy),

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wobec instytucji nadrzędnych oraz wynikających z innych ustaw lub rozporządzeń;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni Socjalnej „Pracownia Inspiracji” [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) promowania produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie potrzeb beneficjenta pomocy, podopiecznego, społeczeństwa lokalnego,

b) organizowania i przeprowadzania szkoleń, wycieczek oraz innych akcji społecznych i wolontarystycznych,

c) prowadzenia analiz jakości prowadzonych usług,

d)świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb pracownika, podopiecznego lub wolontariusza oraz zaproponować spersonalizowaną ofertę szkoleniową, rehabilitacyjną lub znalezienie nowego miejsca pracy w procesie rehabilitacji.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) obsługi pracowników, podopiecznych, wolontariuszy w celu złożenia sprawozdań i na cele ewentualnych kontroli z instytucji nadrzędnych,

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych Kodeksu Pracy, PFRON);

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Spółdzielni Socjalnej „Pracownia Inspiracji”: partnerzy projektowi, pracodawcy z otwartego i chronionego rynku pracy, instytucje typu: PFRON, MOPS, PCPR, PUP, gminy, urzędy miasta, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski darczyńcy, medycyna pracy, służby medyczne, służby rehabilitacyjne, służby BHP , służby IT, ochrona budynku.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zaufali nam

Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji powstała w ramach projektu „OWES subregionu południowego”,
RPO-WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

 Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji utworzyła miejsca pracy w ramach projektu "OWES obszaru bielskiego"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.